X
تبلیغات
رایتل

حکیم ارد بزرگ ((پدر فلسفه اردیسم)) و بزرگترین فیلسوف تاریخ Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time


زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در ریاضت و پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربان باشیم که گریز زمان زندگی ، بیش از آنست که می پنداریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان، سرشت پاک خویش را به نمایش گذاشته اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان ، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مردم نامهربان ، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
آدم های مهربان را ، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فلسفه علم چیست ؟ پیدا نمودن دروازه های نوین خوشبختی ، برای آدمیان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فلسفه اخلاق چیست ؟ راه درست همزیستی مهرآمیز آدمی با دیگران و همه گیتی است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

بی هیچ چشمداشتی ، همواره مهربان باش . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پرستاران مهربان را ، باید ستایش نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خوشرویی همانند زر ، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

بزرگترین فیلسوف تاریخ می گوید : توهین به اینترنت از هیچ کسی پذیرفته نیست.


فرزندان نیک خو، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش، بر هم پیشی می گیرند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

هرگز به کودکانتان نگویید ، پیشه آینده اش چه باشد ، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید ، چون با داشتن این ویژگی ها ، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد ، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگی بخشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
http://s9.picofile.com/file/8326773134/hakim_2_.jpg
بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران شایسته ، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مرواریدهای بسیار در ابر دریای اینترنت می توان یافت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردورزی ، آدمیان را پاک خواهد نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندی از دیدگاه اُرد ، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، تجربه ها و آموزه های خویش را ، بی دریغ برای دیگران بیان می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، ترس را هم به بازی می گیرند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

توهین به اینترنت از هیچ کسی پذیرفته نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اگر اینترنت پر شود از داده های با ارزش، خود به خود از تباهی و بزهکاری کاسته می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

جایگاه فرهنگی کشورها در رشد و بالندگی بشری را می توان در میزان داده های فرهنگی هر یک از آنها در پهنه اینترنت دید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، باید رایگان و برای همگان در دسترس باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، بزرگترین میراث و دانشنامه ما ، برای نسل های آینده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، orodism، orod the great، orod-the-great، The Greatest Philosophers of All، The-Greatest-Philosophers-of-All، آزادی و انسانیت orodism، آزادی-و-انسانیت-orodism، اردیسم چیست ؟، اردیسم-چیست-؟
اینترنت ، تا این زمان ، بزرگترین دستاورد دانش آدمیان بوده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

میهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی... فیلسوف حکیم ارد بزرگ

میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر ... فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، orodism، orod the great، orod-the-great، The Greatest Philosophers of All، The-Greatest-Philosophers-of-All، آزادی و انسانیت orodism، آزادی-و-انسانیت-orodism، اردیسم چیست ؟، اردیسم-چیست-؟
کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

بزرگترین فیلسوف تاریخ می گوید : تلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است.


اینترنت ، ارزش زمان را به آدمیان یادآوری نمود ، و بی شک ، جهان رو به خلاصه گرایی در متون و نوشته هاست . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اعتیاد به تلویزیون و ماهواره ، هزار برابر بدتر از دلبستگی به اینترنت است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تلویزیون می تواند همدم سالمندان باشد. اما بی شک تباه کننده عمر جوانان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، orodism، orod the great، orod-the-great، The Greatest Philosophers of All، The-Greatest-Philosophers-of-All، آزادی و انسانیت orodism، آزادی-و-انسانیت-orodism، اردیسم چیست ؟، اردیسم-چیست-؟
آدمهایی که اسیر برنامه های رنگارنگ تلویزیون و ماهواره هستند، توان بالندگی و رشد را از دست داده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

در زندگی همسایگان ، تجسس نکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ستایشگر همسایگان خوب خویش باشیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مجالس و گردهمایی های خویش را در جایی برگزار کنیم که آزار همسایگان را در پی نداشته باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهر خویش را ، از همسایگان دریغ نکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

همراه و غمخوار همسایگان خویش باشید ، اما نه آن اندازه که دیوار ادب فرو ریزد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، مهربانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ، Orod the Great، محمد فاطمی، انجمن حکمت و فلسفه ابیورد، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، استاد عالیقدر فیلسوف ارد بزرگ، سیمین بهبهانی، فلسفه و حکمت، فیلسوف ایرانی، بزرگترین فیلسوف جهان


برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه پوزش نمی داند چیست ، دوست خوبی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دوستان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ، Orod the Great، محمد فاطمی، انجمن حکمت و فلسفه ابیورد، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، استاد عالیقدر فیلسوف ارد بزرگ، سیمین بهبهانی، فلسفه و حکمت، فیلسوف ایرانی، بزرگترین فیلسوف جهان


زادروز بستگان و دوستان خویش را از یاد نبرید ، دلشان را با درودی شاد و امیدوار سازید ، تا زندگی شان درازتر گردد . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است ، همه برای رشد یکدیگر ، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اینترنت همچون دریاست ، سرشار از داشته های آموزنده که هر روز بر دارایی آن افزوده می گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

به فرزندان خویش آموزش دهیم که در اینترنت هم ، گفتار و رفتاری نیک و انسانی داشته باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پیش از استخدام هر استاد دانشگاه و آموزگاری، پژوهش کنید و ببینید تا چه اندازه به بالا بردن غنای اینترنت یاری رسانده است ، به روشنی باید گفت کسی که دانش و اندیشه خود را منتشر نمی سازد شایسته استادی در دانشگاه و مراکز آموزشی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دانشگاه ها نباید گورستان صدها هزار پایان نامه دانشجویان باشند، باید همه پایان نامه ها را از بایگانی ها و کتابخانه های متروک بیرون کشید و در اینترنت بارگذاری کرد . کشوری که می خواهد برترین شود باید فضای مجازی غنی داشته باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دوران کتابخوانی به شیوه کهن پایان رسیده، امروزه هنگامه ((ریشه خوانی)) است ، که آن هم با کمک جستجوگرها در اینترنت قابل دستیابیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

در گذشته ، بیشتر تجربه های آدمیان ، جایی ثبت نمی شد ، اما امروزه اینترنت ابزاری است ، برای ثبت تجربه ها و بالندگی بیشتر. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

کسانی که با آب ، نامهربانی می کنند و آن را نابود می سازند ، جایگاه انسانی خویش را از یاد برده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مردمی که ارزش آب را می دانند ، هیچگاه ، گرفتار برآیند شوم خشکسالی نمی شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آب زندگی است ، کسی که آن را بیهوده از بین می برد ، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، دولت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

شوربختانه ، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب ، از آن بهترین های فراموش شده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فرزندان خویش را با آموزش اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ، Orod the Great، محمد فاطمی، انجمن حکمت و فلسفه ابیورد، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، استاد عالیقدر فیلسوف ارد بزرگ، سیمین بهبهانی، فلسفه و حکمت، فیلسوف ایرانی، بزرگترین فیلسوف جهان
عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ریشه خوانی و بُن خوانی ، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه ، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و شیره هر پرسشی می رسند. امروزه ، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آشیانه کتابها از این پس اینترنت است. بدانیم و باور کنیم که: اینترنت، جهان دانایی و آگاهی است و همه ما برای رشد و گسترش آن مسئولیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید ، هر یک از آنها جهانی دیگر دارند. تنها راه نزدیکی جهان های مابین آدمیان ، ادب و مهر است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

( تعداد کل: 191 )
   1       2       3       4       5       ...       64      >>