X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فلسفه زندگی چیست ؟


فلسفه زندگی چیست ؟ بخشی از سرشاخه های گیتی هستیم ، آمده ایم تا با کوشش ، شکوفا شویم و سرشاخه ای زیباتر را به جهان هدیه دهیم . «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد ، یاوه گویی بیش نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخنان فلاسفه بزرگ جهان پیچیده نیست ، شیره سخن همه آن ها می شود مهربانی ، آزادگی و انسانیت . «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» 

گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» 

گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ما ایرانیان ، زمانی پیشتاز استفاده درست از آب بوده ایم و امروز پیشتاز نابود کردن منابع خود ! با چشمه های زیبا چه کردیم ؟ با دریای خزر و کرانه آن چه کردیم ؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم ؟ و براستی چه میراثی برای آیندگان خواهیم داشت ؟... «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مردمی که ارزش آب را می دانند ، هیچگاه ، گرفتار برآیند شوم خشکسالی نمی شوند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نام دیگر آب ، زندگی است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

واژه ایی برای بیان میزان ارزش آب ، یافت نمی شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

واژه شکارچی ، نه تنها زیبا نیست که شرم آور و بسیار زشت است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم ؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است ، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "ارد" مهربانی را ، همانند بسیاری موارد دیگر ، مطلق نمی داند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 


بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بازی تنها برای کودکان نیست، شادی و بازی های گروهی را ادامه دهیم حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد و شاد بود و با آوای گیتی همراه شد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدترین گونه خنده، لبخند به جوک های زهرآگین قومی و زبانی است همه مردم یک سرزمین باید به هم ببالند و دستان هم را برای رشد و بالندگی بگیرند، پیش از آنکه جوی خون از پس این خنده های نفرین شده جاری شود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برآیند ساختن و پرداختن به جوک های قومی و زبانی ، می شود بیگانه پرستی مردمی که، آنها را به ریشخند گرفته اند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

جوک های زهرآگین قومی و زبانی، به پیدایش پدیده اسطوره شکنی قهرمانان ملی می انجامد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

جوک هایی که بر علیه زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و پرآکنده می شود، به از هم گسیختگی اجتماعی منتهی می گردد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته ، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری ، دگرگونی و زایش است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان نگاه داریم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»سخنان کوتاه بزرگان ,سخنان آموزنده ,سخنان عبرت آموز , سخنان بزرگان به مناسبت , بهترین سخنان حکیمانه , جملات کوتاه زیبا , سخنان کوتاه, جملات زیبا، جملات زیبا پند، نصیحت، نکته های کوچک زندگی , جمله های بزرگان, , جملات پر مفهوم , جملات زیبای حکیمانه , جملات حکیمانه , جملات دانشمندان , جملات کوتاه آموزنده , جملات و سخنان بزرگان , جملات سرنوشت ساز, مجله موفقیت جملات حکیمانه , جمله بزرگان , جملات روانشناسان , جملات بی نظیر و زیبا , جملات بزرگان ایران و جهان , جملات تحسین برانگیز , جملات کوتاه برای موفقیت, جملات آموزنده, جملات بی وفایی , جملات سرنوشت , جملات زیبا , جملات باحال , جملات کوتاه غمگین ,دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا ,سخن کوتاه ,جمله کوتاه , سخن و جمله کوتاه بزرگان , جملات زیبا در مورد امتحانات, جملات زیبا در مورد روز پدر , جملات زیبا در مورد صبر,جملات زیبا در مورد خدا,جملات زیبا در مورد رمضان, جملات زیبا در مورد اعتیاد,جملات زیبا در مورد توبه,جملات بزرگمهر حکیم . حکیم ارود . زندگی نامه ارد بزرگ . شیروان عبدالله زندگی نامه . همسر حکیم ارد بزرگ کیست . حکیم ارد بزرگ . اثار حکیم ارد بزرگ ایرانی کتاب سرخ . بیوگرافی حکیم اردبزرگ . بیو گرافی حکیم ارد بزرگ . محل اقامت ارد بزرگ کجاست . در حال حاضر بزرگ قشقاییها کیست . حکیم ارد بزرگ کی بود . زندگینامه شاه و حکیم . همسر ارد بزرگ . بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ چند سال دارد . نام اصلی ارد بزرگ . نام اصلی اردبزرگ . زندگی ناهه واقعی و شگفت انگیز بزرگان . کارخانه شیر بشیر . aghil asli  . اردکیست . فلسفه دانان ایرانی . زیبا در مورد ترک اعتیاد,جملات زیبا در مورد انسانیت , جملات زیبا در مورد معلمان, جملات زیبا در مورد خیانت,"جملات زیبا در مورد خیانت", جملات زیبا و‌ در مورد خیانت,جملات زیبا در مورد خانواده ,جملات زیبا در مورد شعبان,جملات زیبا در مورد کودکان,جملات زیبا | Facebook?,جملات کوتاه در مورد مدرسه,جملات زیبا . Facebook . ,جملات زیبا درباره عشق Best,جملات زیبا از بزرگان در مورد عشق !!!,جملات زیبا: ارد بزرگ در مورد ارزش , جملات زیبا در مورد حج , جملات کوتاه عاشقانه , جملات عاشقانه ,جملات زیبا , جملات ارزشمند . سخنان بزرگان

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد